اولین حضور رسمی جنگنده های سوخو۲۲ سپاه در رژه هوایی