قاسمی: سیاست‌های فرانسه بحران سوریه را پیچیده و وخیم کرده است