سخنگوی حماس: مردم فلسطین از مرگ پرزِ جنایتکار خوشحالند