همایش تبیین نقش نظارتی دادستان بر حسن اجرای قوانین و احیای حقوق عامه برگزار می شود

رئیس دفتر دادستان کل کشور گفت: دادستان کل در این همایش دو روزه نقش نظارتی دادستانی کل کشور بر حسن اجرای قوانین و سیاست‌های اجرایی پیش رو را برای دادستان‌های سراسر کشور تبیین خواهد کرد.