همایش تبیین نقش نظارتی دادستان بر حسن اجرای قوانین و احیای حقوق عامه برگزار می شود