بازگشت روزنامه ۵ هزار مهاجر از پاکستان به افغانستان

وزیر امور مهاجرین افغانستان در پاسخ به پرسش شماری از نمایندگان در نشست علنی مجلس گفت که روزانه ۵ هزار مهاجر افغان از پاکستان به کشور بازمی‌گردند و برخی کشورها مناسبات سیاسی را در موضوع مهاجران پیوند زده‌اند.