بازگشت روزنامه ۵ هزار مهاجر از پاکستان به افغانستان