ماموران نیروی انتظامی با مردم برخورد صمیمی و دوستانه داشته باشند