بلندتر از شعله ها قد کشیده ای…

به گزارش ایمنا ، دود و سیاهی کل خانه را فرا  گرفته بود. پدرم با وجود مشکل قلبی که داشت در صدد کمک به تمام اعضای خانواده بود. من از ترس و اضطراب زیر میز تحریر آهنیم کز کرده بودم و به خودم میپیچیدم. از شانس بدم کمد نیمه سوخته اتاقم روی میز افتاده بود […]