توصیه قاسمی به وزیر خارجه فرانسه برای مطالعه تاریخ تحولات چند دهه اخیر منطقه

سخنگوی وزارت خارجه ایران به وزیر خارجه فرانسه توصیه کرد که قبل از بروز هرگونه احساس و بیان برخی سخنان ناروا، قدری به مطالعه تاریخ تحولات چند دهه اخیر منطقه و نقش برخی دولتمردان وقت پاریس در تسلیح صدام در جنگ ۸ ساله و اشغال کویت بپردازد.