توصیه قاسمی به وزیر خارجه فرانسه برای مطالعه تاریخ تحولات چند دهه اخیر منطقه