چند نفر در تهران در صف تلفن ثابت مانده‌اند؟

طبق آمارها روند تخلیه خطوط ADSL در مخابرات کمتر از سایر شرکت ها بوده و مدتی است در استان تهران پرداخت sla نیز آغاز شده است.