سازمان «دیالوگ» گولن در تاجیکستان تعطیل شد

مقامات امنیتی تاجیکستان از تعطیلی سازمان «دیالوگ» مربوط به «فتح الله گولن» در این کشور خبر دادند.