چرا کاخ قجری در تهران ترک خورد؟

مدیرعامل شرکت باغ فردوس ایرانیان در واکنش به ادعای آسیب رسانی پروژه اطلس مال به کاخ صابحقرانیه گفت: ترک صاحبقرانیه ربطی به این پروژه ندارد.