فاصله شما با مهار گفتگو های درونی منفی همین ۶ قدم است