اولین کمک‌های «برنامه جهانی غذا» به «الشرقاط» در عراق