تلاش ۲۰ هزاریورویی این جوان برای شبیه شدن به بکام! +عکس