همایش پیاده روی "همگام با جوانان دیروز" ویژه شهروندان ارشد