انجام ۸۳ هزار ماموریت اورژانس اصفهان در ۶ماهه نخست سال ۹۵/ روزانه ۶۰۰ ماموریت صورت می گیرد

رئیس فوریت های پزشکی اصفهان با بیان اینکه تعداد ماموریت های استان در ۶ ماهه سال جاری ۸۳ هزار ماموریت بود، گفت: از این تعداد ۲۴ هزار و ۹۰۰ ماموریت ترافیکی ۵۸ هزار غیرترافیکی و ۴۷ اورژانس هوایی بوده است.