انجام ۸۳ هزار ماموریت اورژانس اصفهان در شش ماهه نخست سال جاری/ روزانه ۶۰۰ ماموریت صورت می گیرد.