شهرها و نفوذ به لایه دوم دیپلماسی

عضو هیئت مدیره انجمن علمی اقتصاد شهری ایران به موضوع دیپلماسی شهری اشاره کرد و گفت: دیپلماسی شهری به عنوان یکی از زیربخش های دیپلماسی لایه دوم می تواند تاثیر شایانی در جذب فرصت های سرمایه گذاری داشته باشد.