عبدالله: اشرف غنی بخاطر حمایت از طالبان در برابر مردم پاسخگو باشد