مدیرمسئول یالثارات: صریحاً اقرار دارم «اشتباه» کرده‌ام