چرا کاخ صاحبقرانیه ترک خورد؟

نمی توان منکر فرسودگی ناشی از عمر این سازه شدو البته اگر مشکل از نشت آب بود ترک ها از طبقه اول شروع می شد ولی طبقه دوم کاخ ترک برداشته که ریشه از فرسودگی دارد.