یگان‌های پیاده تیپ ۶۵ نوهد از مقابل جایگاه عبور کردند