دانش آموزان ۱۰مهرماه میزبان کمک به همکلاسی های بی بضاعت می شوند