تاجیکستان دروازه ثبات یا بی‌ثباتی آسیای مرکزی، روسیه و چین است

رئیس بخش سیاست خارجی مرکز تحقیقات استراتژیک تاجیکستان با اشاره به موقعیت ژئوپلیتیک این کشور گفت: این جمهوری مرز ثبات، امنیت و ناامنی برای تمام منطقه آسیای مرکزی، روسیه و چین می‌باشد.