تاجیکستان دروازه ثبات یا بی‌ثباتی آسیای مرکزی، روسیه و چین است