شناور جدید دوربرد سپاه در خلیج فارس رژه رفت

شناور جدید دوربرد سپاه با نام شهید ناظری در رژه خلیج فارس حاضر شد.