میانجیگری عراق میان ایران و عربستان سعودی

عربستان سعودی پیشنهاد کرده بود در صورتی که ایران رشد تولید نفت خود را متوقف کند سعودی ها نیز تولید نفت شان را کاهش دهند.