چین در پی میزبانی جام جهانی ۲۰۳۰

ژانگ گفت: برگزاری جام جهانی ۲۰۲۶ برای چین خیلی آسان نیست. با این حال تصمیم نهایی به عهده فیفا است.