سامانه‌های موشک‌های دریایی در سواحل خلیج فارس به نمایش درآمدند

انواع سامانه های موشکی کروز و بالستیک ضد اهداف دریایی در رژه بندرعباس به نمایش گذاشته شدند.