مراسم ترحیم برادرزاده ناطق نوری آغاز شد

مراسم ترحیم برادرزاده ناطق نوری در مسجدامیرالمومنین آغاز شد.