نمایندگان کشورمان از فردا به مصاف رقبای خود می روند