در اکثر کشورهای اروپایی رشته پزشکی جزو انتخاب ۱۰ تا ۱۴ مردم است

سخنگوی وزارت بهداشت با بیان اینکه سوانح و حوادث عامل اصلی سال های از دست رفته عمر است، گفت: پزشکان ارتوپدی، جراحان و افرادی که در زمینه تروما فعالیت می کنند در زمینه پیشگیری از سوانح نقش کلیدی دارند.