در اکثر کشورهای اروپایی رشته پزشکی جزو انتخاب ۱۰ تا ۱۴ مردم است