خبرنگار خوب باید مزاج گرم و تر داشته باشد تا بتواند خوب ارتباط بگیرد