توزیع اولین کمک‌های «برنامه جهانی غذا» به «الشرقاط»