اولین سمپوزیوم حفظ باروری هنگام سرطان/ نازایی متاثر از شیمی‌درمانی و رادیوتراپی است