گزارش:/ تنها ابهام ترکیب اصلی بارسلونا مقابل گلاداخ

در غیاب مسی، ترکیب امشب بارسلونا مقابل مونشن گلادباخ تنها یک نقطه ابهام دارد.