گزارش:/ تنها ابهام ترکیب اصلی بارسلونا مقابل گلاداخ