بازگشت تیم های ملی کوراش و جوجیتسو به ایران

در ادامه بازگشت تیم های اعزامی به بازیهای آسیایی ساحلی، فردا تیم های ملی کوراش و جوجیتسو وارد تهران می شوند.