مهلت شرکت در جشنواره مطبوعاتی انجمن صنفی خبرنگاران ایران تمدید شد