باید از تاریخ درس گرفت/ هدف و آرزوی من تبدیل غیرممکن به ممکن است