بزرگداشت مقام مرحوم حاج رضا انصاریان برگزار می‌شود