از رئیس کنوانسیون حقوق بشر کشور عمان خواستیم تا به عضویت آمبودزمان آسیایی دربیاید

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: از آنجا که ایران و عمان اشتراکات زیادی دارند امیدواریم در آینده شاهد افزایش همکاری‌های قضایی میان دو کشور باشیم.