از رئیس کنوانسیون حقوق بشر کشور عمان خواستیم تا به عضویت آمبودزمان آسیایی دربیاید