قبر شیمون پرز + فیلم

فیلمی از آماده کردن قبر جلاد قانا “شیمون پرز” را مشاهده می‌کنید.