برانکو و مشکلی به نام رضاییان/ رامین امروز هم روی نمیکت؟

رامین رضاییان شاید امروز هم فرصت حضور در ترکیب پرسپولیس را نداشته‌باشد.