شهرداری ۶۰ درصد از سهام فروشگاه شهروند را واگذار کرده است